A
linka
 


Návěstidla na kolejišti

Každý, kdo se pustí do stavby kolejiště, se dříve nebo později setká s problematikou návěstidel. Následující řádky jsou pokusem poskytnout základní informace o návěstidlech a jejich použití na modelovém kolejišti hlavně začínajícím modelářům a těm, kdo se s problematikou teprve seznamují. Návěstní problematika je značně rozsáhlá, proto jsem se pokusil zaměřit jen na ty informace, které jsou potřebné a užitečné pro provoz na modelovém kolejišti a které nám pomohou vyvarovat se při osazování návěstidel zásadních chyb. Odborníky profesionály prosím o shovívavost. Za připomínky a doplňující informace budu velmi rád.

Při osazování kolejiště návěstidly by mělo být dodrženo několik zásad.

Použitý návěstní systém by měl odpovídat modelovanému časovému období.
V průběhu času procházejí způsoby zabezpečení provozu i návěstidla neustálým vývojem. Podle potřeb se mění a upravují i návěstní předpisy. Při osazování kolejiště je proto nutné tyto skutečnosti respektovat a používat návěstní systém odpovídající dobovým pravidlům a zvyklostem.

Použití návěstidel by mělo odpovídat charakteru tratě a provozním potřebám stanic.
Návěstidla se umísťují na tratích, podle toho jak to vyžaduje frekvence dopravy. Na lokálkách s malým provozem nejsou návěstidla nutná. Při silnějším provozu jsou stanice osazeny pouze vjezdovými návěstidly.  Je-li hustota provozu větší, bývají stanice vybaveny skupinovými odjezdovými návěstidly (tj. jediné odjezdové návěstidlo pro všechny koleje, nebo několik pro skupiny dopravních kolejí). Na hlavních tratích s velkou hustotou provozu se umisťují odjezdová návěstidla u každé dopravní koleje. Tato pravidla by měla být respektována i v modelu.

1. Stručný pohled do historie
(vývoj návěstidel a návěstí)

2. Základní pojmy
(schéma železniční stanice, železniční názvosloví...)

3. Hlavní návěstidla a jejich funkce
(druhy a funkce návěstidel, jejich označování)


4. Přehled znaků hlavních návěstidel a některé další návěsti
(návěsti mechanických, světelných a přidružených návěstidel)


5. Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém mechanickém návěstidle
(ve stanicích s mechanickými návěstidly)

6. Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém návěstidle
(ve stanicích bez rychlostní návěstní soustavy)


7. Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém návěstidle
(ve stanicích s rychlostní návěstní soustavou)


___________________________________________________________________________________

Příklady osazení stanice
V následujících příkladech jsou koleje 1-3 dopravní, proto jsou použita sloučená světelná odjezdová návěstidla platná i pro posun (s bílým světlem, na stožáru se střídají červené a bílé pruhy, přičemž bílý pruh má poloviční šířku).
Nejsou zde uvedena samostatná seřaďovací návěstidla (o způsobu jejich použití viz. kapitola o hlavních návěstidlech).
Bílé světlo na vjezdových návěstidlech je přivolávací návěst (viz. přehled znaků hlavních návěstidel).
V některých stanicích mohou být použita i odjezdová návěstidla bez bílého světla. Na stožáru pak mají červené a bílé pruhy stejné šířky (návěstidlo platí pouze pro jízdu vlaku).

1. Stanice bez návěstidel
2. Stanice pouze s vjezdovými návěstidly
3. Stanice s vjezdovými a skupinovými odjezdovými návěstidly
4. Stanice s vjezdovými a odjezdovými návěstidly u každé dopravní koleje
5. Koncové a úvraťové stanice

___________________________________________________________________________________


1. Stanice bez návěstidel:

U stanic bez vjezdových návěstidel se používá lichochoběžníková tabulka - návěst "Hranice dopravny". Upozorňuje na hranici dopravny na trati se zjednodušeným řízením dopravy. Označuje místo, kde mají určené vlaky zastavit, dříve než se jim dovolí vjezd a její předvěstí je návěst "Výstraha".
Ustanovení pro vjezd vlaku do těchto dopraven obsahují předpisy pro zjednodušenou dopravu D3.

1


___________________________________________________________________________________


2.
Stanice pouze s vjezdovými návěstidly:

Dovolená rychlost ve zhlaví v obou směrech je omezena na 40 km/h.
Před první výhybkou musí být umístěn rychlostník omezující rychlost na 40 km/h s předvěstníkem (4).

a) mechanická návěstidla
Vjezdové návěstidlo - jednoramenné (Stůj / Volno).
Předvěst vjezdového návěstidla mechanická - 2-znaková (Výstraha / Volno).


b) světelná návěstidla
Vjezdové návěstidlo - 3-znakové (zelená / červená / bílá).
Předvěst vjezdového návěstidla - 2-znaková (žlutá / zelená).___________________________________________________________________________________


3. Stanice s vjezdovými a skupinovými odjezdovými návěstidly:

1. rychlost ve zhlaví v obou směrech je omezena na 40 km/h.
Před první výhybkou musí být umístěn rychlostník omezující rychlost na 40 km/h s předvěstníkem (4).

a) mechanická návěstidla
Vjezdové návěstidlo - jednoramenné (Stůj / Volno).
Předvěst vjezdového návěstidla mechanická 2-znaková (Výstraha / Volno).
Skupinové odjezdové návěstidlo - jednoramenné (Stůj / Volno). Je umístěno v úrovni první výhybky a platí pro všechny dopravní koleje.


b) světelná návěstidla
Vjezdové návěstidlo - 3-znakové (zelená / červená / bílá).
Předvěst vjezdového návěstidla 2-znaková (žlutá / zelená).
Skupinové odjezdové návěstidlo - 3-znakové (zelená / červená / bílá). Je umístěno v úrovni první výhybky a platí pro všechny dopravní koleje.


 

2. v přímém směru je dovolena vyšší (nesnížená) traťová rychlost než při vjezdu odbočkou.

a) mechanická návěstidla
Vjezdové návěstidlo - dvouramenné nebo dvouramenné se žlutým ramenem.
Předvěst vjezdového návěstidla - mechanická 2-znaková (Výstraha / Volno).
Skupinové odjezdové návěstidlo - jednoramenné (Stůj / Volno). Je umístěno v úrovni první výhybky a platí pro všechny dopravní koleje.


b) světelná návěstidla
Vjezdové návěstidlo - 5-znakové (žlutá / zelená / červená / bílá / žlutá).
Předvěst vjezdového návěstidla 2-znaková (žlutá / zelená).
Skupinové odjezdové návěstidlo - 4-znakové (zelená / červená / bílá / žlutá). Je umístěno v úrovni první výhybky a platí pro všechny dopravní koleje.___________________________________________________________________________________


4. Stanice s vjezdovými a odjezdovými návěstidly u každé dopravní koleje:

1. rychlost ve zhlaví v obou směrech je omezena na 40 km/h.
Před první výhybkou musí být umístěn rychlostník omezující rychlost na 40 km/h s předvěstníkem (4).

a) mechanická návěstidla
Vjezdové návěstidlo - jednoramenné (Stůj / Volno).
Předvěst vjezdového návěstidla - mechanická 2-znaková (Výstraha / Volno).
Odjezdová návěstidla - jednoramenná (Stůj / Volno). Návěstidla platí pouze pro kolej u které jsou umístěna.


b) světelná návěstidla
Vjezdové návěstidlo - 3-znakové (zelená / červená / bílá).
Předvěst vjezdového návěstidla - 3-znaková (žlutá / zelená).
Odjezdová návěstidla - 3-znaková (zelená / červená / bílá). Návěstidla platí pouze pro kolej u které jsou umístěna.


 

2. v přímém směru je dovolena vyšší (nesnížená) traťová rychlost než při vjezdu odbočkou.

a) mechanická návěstidla
Vjezdové návěstidlo - dvouramenné nebo dvouramenné se žlutým ramenem.
Předvěst vjezdového návěstidla - mechanická 2-znaková (Výstraha / Volno).
Odjezdová návěstidla - jednoramenná (Stůj / Volno). Návěstidla platí pouze pro kolej u které jsou umístěna.


b) světelná návěstidla
Vjezdové návěstidlo - 5-znakové (žlutá / zelená / červená / bílá / žlutá).
Předvěst vjezdového návěstidla 2-znaková (žlutá / zelená).
Odjezdová návěstidla - 4-znaková (zelená / červená / bílá / žlutá). Pouze u první dopravní koleje, která vede v přímém směru (výhybky se projíždějí v poloze "rovně") je 3-znakové (zelená / červená / bílá), protože není potřeba návěstit sníženou rychlost (40 km/h).
___________________________________________________________________________________5. Koncové a úvraťové stanice:

Vlak v těchto stanicích musí vždy zastavit, proto se obvykle používá:

a) Vjezdové návěstidlo - lichochoběžníková tabulka - návěst "Hranice dopravny". Upozorňuje na hranici dopravny na trati se zjednodušeným řízením dopravy. Označuje místo, kde mají určené vlaky zastavit, dříve než se jim dovolí vjezd a její předvěstí je návěst "Výstraha". Ustanovení pro vjezd vlaku do těchto dopraven obsahují předpisy pro zjednodušenou dopravu D3.

1

 

b) mechanická návěstidla
Vjezdové návěstidlo - jednoramenné v případech, že rychlost ve zhlaví je omezena na 40 km/h.
Odjezdová návěstidla jsou osazována podle stejných pravidel jako v průjezdných stanicích.

12

12

12

Vjezdové návěstidlo - dvouramenné nebo dvouramenné s přidaným pevným žlutým ramenem "Výstraha" v případech, kdy v přímém směru je dovolena vyšší (nesnížená) traťová rychlost než při vjezdu odbočkou.

Odjezdová návěstidla jsou osazována podle stejných pravidel jako v průjezdných stanicích.

12

12

12

 

b) světelná návěstidla
Na světelných vjezdových návěstidlech se vypouští zelená a do stanice se vjíždí na návěst "Výstraha" nebo "
Rychlost 40 km/h a výstraha". Obdobná situace je i v průjezdných stanicích, ve kterých zastavují všechny vlaky.

Vjezdové návěstidlo - 3-znakové (žlutá / červená / bílá) v případech, že rychlost ve zhlaví je omezena na 40 km/h.
Odjezdová návěstidla jsou osazována podle stejných pravidel jako v průjezdných stanicích.

12

12

12

Vjezdové návěstidlo - 4-znakové (žlutá / červená / bílá / žlutá) v případech, že v přímém směru je dovolena vyšší (nesnížená) traťová rychlost než při vjezdu odbočkou.
Odjezdová návěstidla jsou osazována podle stejných pravidel jako v průjezdných stanicích.

12

12

12


Plánky stanic v ČR (kolejová schémata stanic včetně osazení návěstidly a další infornace)

___________________________________________________________________________________ 

Informační zdroje:
Návěstní předpisy D1
Návěstní předpisy D2 (pdf)
Zuska, V.: Návěstidla na modelovém kolejišti, Nadas, Praha, 1977 (pdf)
Návěstní předpisy D1 z roku 1954 (pdf)

Železniční návěsti 1 - historie a vývoj návěstí, JERID spol. s r. o., 1998

 
linka 2